política dePRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

D'acord amb el que estableix el Reglament Europeu sobre Protecció de Dades, així com en compliment de la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, el responsable del tractament de les seves dades és la CorpEdificacions, SL, amb adreça a efectes de contacte en Avinguda Diagonal 463 Bis, 08036 - Barcelona (Espanya) ( "Corp").

2. Per a què utilitza Corp seves dades personals?

Corp utilitza les seves dades personals per a facilitar-li, per qualsevol mitjà:

(A) butlletins informatius sobre els productes, serveis i activitats de Corp, i

(B) la informació sol·licitada sobre determinades promocions immobiliàries.

3. Per quina raó utilitza Corp seves dades personals?

La base jurídica que permet als Corp tractar les seves dades personals és el consentiment que vostè ha atorgat en emplenar i enviar els formularis habilitats a la web.

4. Durant quant de temps conservarà Corp seves dades personals?

Corp únicament tractarà les seves dades personals en la mesura que les promocions en què vostè hagi mostrat el seu interès segueixin estant vigents i, si escau, mentre vostè no ha manifestat la seva oposició a la recepció d'aquestes comunicacions o dels butlletins informatius electrònics.

Transcorreguts aquests períodes, Corp conservarà les seves dades, sense efectuar cap tipus de tractament, fins que transcorrin els terminis de prescripció de les responsabilitats que puguin derivar del tractament de les seves dades. Aquest termini és com a màxim de cinc anys.

5. Amb qui comparteix Corp seves dades personals?

Corp no comunica les seves dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per donar compliment a un mandat legal.

6. Quins són els seus drets quan ens proporciona les seves dades personals?

Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Podrà consultar totes les seves dades incloses en fitxers de Corp. Per exercitat aquests drets és suficient amb dirigir-se, per escrit a CorpEdificacions, S.L. o enviar un e-mail sol.licitant la información, correcció o anul.lació a la direcció: lopd@corp.cat, incloent el nom, cognoms, fotocopia del DNI i direcció de correu electrònic.
Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Podrà sol.licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Podrà sol.licitar que no es tractin les seves dades personals.
Portabilitat Podrà rebre, en format electrònic, les dades personals que hagi facilitat a Corp, així com transmetre’ls a una altra entitat.
Limitar el tractament Podrà soli.lcitar la limitació al tratactament de les seves dades:

- Quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les seves dades,

- Quan el tractament és il.lícid i vosté s’oposa a la supresió de les seves dades,

- Quan Corp no necessiti tractar les seves dades però vostè les necessiti per l’exercici o defensa de relamacions,

- Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades pel cumpliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interés legítim, mentre es verifiqui si els motius legítims pel tractament prevaleixen sobre els seus.

Així mateix, en qualsevol moment pot retirar el consentiment prestat sense que això afecti la licitud del tractament de les seves dades dut a terme amb anterioritat, enviant una sol·licitud a lopd@corp.cat indicant en l'assumpte "ANUL·LACIÓ DE CONSENTIMENT". Per poder exercir els seus drets i retirar el seu consentiment haurà d'enviar una còpia del seu DNI o document que acrediti la seva identitat.

En tot cas, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o qualsevol altra autoritat competent.

Data de creació: [MAIG] [2018]

CONDICIONS DE PRIVACITAT

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de conformitat amb la Llei 34/2002, del dia 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, accepto i consento que, les dades de caràcter personal facilitades a CorpEdificacions, S.L., siguin tractades amb la finalitat de gestió comercial, amb la finalitat de que també en un futur, encara que hagi finalitzat la relació comercial, m’informi, sobre els productes i / o serveis que aquest comercialitzi. Aquestes dades seran incorporades per CorpEdificacions, S.L. a fitxers de la seva titularitat, inscrits davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Així mateix, se l’informa que s’adoptaran les mesures de seguretat que requereixi la legislació vigent per garantir la seva confidencialitat. Vostè podrà exercir, en tot moment, els drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició i revocació del consentiment prestat, mitjançant carta adreçada a CorpEdificacions, S.L., amb domicili a 08036 Barcelona, Av. Diagonal, 463 Bis, assenyalant clarament el seu nom, cognoms i adreça o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a lopd@corp.cat, i si no desitja ser informat dels productes i / o serveis de CorpEdificacions, S.L. ha d’incloure a l’assumpte: “ANUL.LACIÓ DE CONSIENTIMENT”.