avísLEGAL

Esteu accedint al lloc web de CorpEdificacions, S.L. Aquest site pot ser visitat per qualsevol usuari de forma lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús a nivell exclusivament personal. S’entendrà per “Usuari” tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc web, subjecte per tant al contingut del present Avís Legal.

L’usuari haurà d’utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i / o serveis de forma diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes d’aquest Avís Legal.

CorpEdificacions, S.L. es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc web.

CorpEdificacions, S.L. se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la existencia de malware, errores en las líneas de comunicación, defectos de hardware y software en el equipo de los usuarios.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIALSón propietat de CorpEdificacions, S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualsevol contingut d’aquest lloc web, quedant reservada a favor de CorpEdificacions, S.L. la seva exclusiva titularitat per a tothom i durant tota la vida legal els mateixos. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit a CorpEdificacions, S.L. les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic.

Es considera inclòs en aquests drets, de manera enunciativa i no limitativa, qualsevol dret de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i / o de vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips , eslògans i dissenys, programes d’ordinador i els seus elements (codis font, interfícies, aplicacions, desenvolupaments del sistema …), així com sobre l’estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i / o contingut en aquest lloc web. Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d’aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de CorpEdificacions, S.L.